Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en werkzaamheden tussen de opdrachtgever en Motivatiemeesters.
 2. Offertes
  Alle offertes en overeenkomsten schrijft Motivatiemeesters op basis van informatie die de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle relevante informatie zo volledig mogelijk gedeeld wordt met Motivatiemeesters. Offertes hebben een geldigheidsduur van één maand, tenzij anders vermeld op de offerte.
 3. Levering van diensten
  Zodra de opdrachtgever instemt met de offerte, zal Motivatiemeesters zich maximaal inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien zich omstandigheden voordoen die van invloed zijn op de uitvoering van de werkzaamheden zal Motivatiemeesters dit zo snel mogelijk melden bij de opdrachtgever. Indien er sprake is van omstandigheden die door beiden partijen niet te voorzien zijn, streeft Motivatiemeesters ernaar om samen met de opdrachtgever naar een passende oplossing te zoeken.
 4. Afwezigheid
  Indien Motivatiemeesters door onvoorziene omstandigheden de opdracht niet kan uitvoeren, dan zal Motivatiemeesters zo snel mogelijk met de opdrachtgever een alternatieve datum zoeken.
 5. Annulering
  5.1 Bij annulering rekent Motivatiemeesters 50% van het afgesproken bedrag tot een maand voor aanvang en 75% binnen een maand voor aanvang van de geplande werkzaamheden.
  5.2 De opdrachtgever heeft recht op een bedenktijd van 14 dagen na ondertekening van de offerte. Wanneer de opdrachtgever gebruik wilt maken van de ‘zichttermijn’ kan dit kenbaar gemaakt worden door een e-mail te sturen naar info@motivatiemeesters.nl .
 6. Betaling
  Facturering voor langlopende trajecten vindt maandelijks in gelijke termijnen plaats. Facturering voor losse werkzaamheden vindt direct na uitvoering plaats. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te gebeuren. Door het ondertekenen van de offerte verbindt de opdrachtgever zich aan het betalen van de gefactureerde werkzaamheden.
 7. Geheimhouding
  7.1 Motivatiemeesters verplicht zich tot geheimhouding vertrouwelijk van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever. Deze geheimhoudingsplicht vervalt zodra wettelijke regels Motivatiemeesters verplichten om informatie te verstrekken. We spreken van vertrouwelijke informatie als dit door de opdrachtgever vooraf is aangegeven of dat dit blijkt uit de verstrekte informatie.
  7.2 Motivatiemeesters heeft een privacystatement en houdt zich hieraan.
 8. Intellectueel eigendom
  Al het gebruikte of getoonde materiaal vervaardigd door Motivatiemeesters blijft eigendom van Motivatiemeesters. Het materiaal dat vervaardigd is voor de afdeling of organisatie van de opdrachtgever mag alleen gebruikt worden binnen de betreffende afdeling of organisatie.
 9. Aansprakelijkheid
  Motivatiemeesters is niet aansprakelijk voor schade geleden door foutieve of onvolledig aangeleverde informatie door de opdrachtgever.
 10. Tussentijdse beëindiging
  Beide partijen kunnen, indien er sprake is van een tekortkoming van de wederpartij de overeenkomst ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. Indien er sprake is van een tekortkoming dienen beide partijen de andere partij de mogelijkheid te geven om deze tekortkoming recht te zetten.
 11. Privacyverklaring
  Motivatiemeesters gaat zorgvuldig en integer om met persoonlijke gegevens.
 12. Toepasselijk recht en geschillen
  Op alle overeenkomsten tussen Motivatiemeesters en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij Motivatiemeesters er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woon/vestigingsplaats van opdrachtgever.
 13. Slotbepaling
  Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Vastgesteld mei 2020