WerkklimaatScan Stadsbeheer BV

WerkklimaatScan Stadsbeheer

Stadsbeheer maakt werk van een positief werkklimaat waarin het gevoel van eigenaarschap bij medewerkers gestimuleerd en vergroot wordt. Om dit te bereiken is ervoor gekozen de WerkklimaatScan van Motivatiemeesters in te zetten.

Stadsbeheer over de WerkklimaatScan

Met een gemotiveerd, dynamisch en divers team beoogt Stadsbeheer te werken vanuit één gemeenschappelijk doel: bijdragen aan een optimaal vergunningen,- toezicht én handhavingsproces voor haar klanten. Om hieraan te beantwoorden wil Stadsbeheer dat het interne proces binnen Stadsbeheer ook zo optimaal mogelijk verloopt.

Om onze klanten zo optimaal mogelijk te bedienen én onze doelen te bereiken, moeten wij beginnen bij de basis: onze interne organisatie. Hoewel wij samen al veel doen om de sfeer en het werkklimaat goed te hebben en te houden, is er ruimte voor verbetering. Maar “hoe?”. Wij nodigden Motivatiemeesters uit om deel te nemen aan één van onze heisessies, om ons bij die ‘hoe-vraag’ te helpen. Het was wel even wennen een ‘vreemd’/nieuw gezicht aan tafel die onze gang van zaken observeerde. Maar dat wennen ging vrij snel. Sam Moeke van Motivatiemeesters stelde ons allen op ons gemak en ging zelf gemakkelijk mee in de dynamiek die heerste zónder zijn objectiviteit te verliezen.” – Stephan Stempher (directeur Stadsbeheer).

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg

Het huidige leer-werkklimaat van Stadsbeheer BV in kaart gebracht

De WerkklimaatScan van Motivatiemeesters brengt op basis van wetenschappelijk bewezen principes de kenmerken van het huidige leer-werkklimaat in kaart. Op basis van deze kenmerken is een drietal keuzes geformuleerd waarmee Stadsbeheer vervolgstappen kan maken om het interne proces te optimaliseren.

Interactie
Tijdens de heidagen van het leiderschapsteam heeft Motivatiemeesters een dag meegelopen met het leiderschapsteam om in eerste instantie een beeld te krijgen van hoe binnen dat team gewerkt wordt. Er is onder andere gelet op de wijze en mate waarin er uitnodigend gecommuniceerd wordt, inzetgerichte feedback wordt gegeven, men een toegankelijke houding aanneemt, vertrouwen naar elkaar uitspreekt en in hoeverre saamhorigheid wordt versterkt.

Structuur
Tijdens de WerkklimaatScan is geobserveerd in hoeverre het werk voorbereid en gefaciliteerd wordt. Daarnaast is gekeken naar de manier waarop er duidelijkheid wordt gecreëerd en of regels en afspraken consequent worden opgevolgd.

Kenmerken
Tijdens de WerkklimaatScan is geobserveerd of en zo ja in welke mate rekening wordt gehouden met de kenmerken van de aanwezige personen, de uit te voeren processen en bijbehorende opdrachten, taken en klanten. Weet men (van elkaar) wat er leeft? Wat ieders kennis is en vaardigheden zijn? In hoeverre doet eenieder het werk dat bij hem/haar past?

Uitdaging
Om het werkklimaat te optimaliseren dient de inhoud van het werk afgestemd te zijn/worden op de interesses van de medewerkers (denk aan taken/opdracht/klant). Daarnaast wil je als organisatie en als medewerker dat het werk binnen de zone van naaste ontwikkeling ligt. Oftewel, het werk mag niet te moeilijk, maar ook zeker niet te gemakkelijk zijn.

Op basis van de observaties en de analyse daarvan is kort en krachtig de uitdaging en de kracht van het werkklimaat binnen het leiderschapsteam van Stadsbeheer geformuleerd.

Keuzes
In hoeverre wordt de inbreng van medewerkers gestimuleerd? Welke invulling kan men geven aan hun eigen werkzaamheden. Kan bijvoorbeeld gekozen worden wanneer, hoe lang, waarmee, met wie of hoe men het werk uitvoert?

Op basis van de analyse en de geformuleerde uitdaging en kracht van Stadsbeheer is een drietal vervolgstappen geformuleerd. Het leiderschapsteam van Stadsbeheer B.V. kan een of meerdere van de geadviseerde vervolgstappen in gang zetten om het interne leer-en werkproces te optimaliseren. Hierbij kan naar eigen wens een volgorde worden gekozen. De vervolgstappen zijn uiteengezet op micro-, meso- en macroniveau. Hierbij is microniveau het individuele niveau van medewerkers binnen het leiderschapsteam. Met mesoniveau wordt het leiderschapsteam en de teams die de medewerkers uit het leiderschapsteam aansturen bedoeld. Met macroniveau wordt gedoeld op de organisatie van Stadbeheer in zijn geheel. Hoe de gekozen vervolgstap(pen) worden ingevuld en uitgevoerd kan in overleg met het leiderschapsteam van Stadsbeheer B.V. worden vormgegeven.

De rapportage, de presentatie en de bespreking daarvan zijn enthousiast ontvangen door het leiderschapsteam van Stadsbeheer. Men heeft besloten met de adviezen aan de slag te gaan. Naar aanleiding van de bespreking is afgesproken dat Motivatiemeesters de ontwikkelingen binnen Stadsbeheer blijft volgen en op een later moment terugkeert om te kijken welk ontwikkeling het leiderschapsteam van Stadsbeheer heeft doorgemaakt.

Meer weten?
Enthousiast geraakt over onze aanpak? Neem contact met ons op.