Studiedagen Sint-Joriscollege

Studiedagen Sint-Joriscollege Eindhoven

Op 29 januari, 18 februari en 14 maart 2019 vonden er bij het Sint-Joriscollege in Eindhoven studiedagen plaats. Deze studiedagen stonden het leren van de leerlingen centraal met autonome motivatie en het versterken van de begeleiding van leerprocessen als deelonderwerpen. Motivatiemeesters verzorgde een keynotepresentatie over autonome motivatie en hoe het leren van leerlingen als uitgangspunt genomen kan worden. Daarnaast verzorgden wij motiverende workshops op de thema’s: leerprocessen begeleiden en motiverend lesgeven.

Motivatiemeesters verzorgde een keynotepresentatie en verschillende workshops

Kenmerken
De ambitie van het Sint-Joriscollege is procesgericht te gaan werken met de nieuwe lichting leerlingen (cohort 2019-2020). Onder procesgericht werken verstaat de stuurgroep die de studiedagen organiseert: “uitgaan van de ontwikkeling van de leerling waarbij bewust wordt gewerkt vanuit leerdoelen.” Verschillende teams zijn in meer of mindere mate bezig met procesgericht werken aan de hand van het toepassen van de zelfdeterminatietheorie (ZDT). Binnen de organisatie is nog niet iedereen overtuigd van de beweging naar een meer procesgerichte leeromgeving.

De keynotepresentatie is gehouden voor het gehele team van het Sint-Joriscollege in Eindhoven. De voorkennis ten aanzien van autonome motivatie was divers. Tijdens de workshops werd duidelijk dat de vertaling van de theorie naar de praktijk voor velen nog een uitdaging is. Het merendeel van de docenten was geïnteresseerd in het verbeteren van hun eigen lessen, het leren van de leerlingen meer centraal te stellen en op die manier zichzelf te ontwikkelen in het begeleiden van leerprocessen.

 

Uitdaging
Het Sint-Joriscollege stond volgens Motivatiemeesters voor de uitdaging van een prestatiegerichte naar een (meer) procesgerichte leeromgeving te bewegen, waarbij de volgende resultaten konden worden bereikt:

 1. Het onderwijsaanbod wordt door leerlingen als nuttig en waardevol ervaren
 2. Leerlingen krijgen meer ruimte om zelf keuzes te maken
 3. Leerlingen kunnen hun eigen invulling waarderen op kwaliteit
 4. Docenten zijn in staat een procesgerichte leeromgeving te creëren

In afstemming met de stuurgroep waren de workshops voor ons geslaagd als:

 • De docenten zowel basisinzichten als verdiepende inzichten hebben (mee)gekregen over motiverend lesgeven
 • De docenten zowel basisinzichten als verdiepende inzichten hebben meegekregen over het centraal stellen van het leren van leerlingen
 • De docenten zowel basisinzichten als verdiepende inzichten hebben meegekregen over het begeleiden van leerprocessen
 • De docenten een aantal concrete en authentieke voorbeelden uit de praktijk konden bespreken die inspireren om morgen toe te kunnen passen
 • De workshops hebben aangezet tot reflectie over de (eigen) rol en invloed binnen het creëren van een motiverend leerklimaat
 • De stuurgroep inzicht kreeg in de uitdaging en opdracht bij docenten op macro-, meso- en microniveau (school, vakgroep en klas)

Keuzes

Tijdens de studiedagen was zowel binnen het programma als binnen de workshops een keuzeaanbod. Zo kon gekozen worden bij welke workshop een deelnemer aanwezig wilde zijn. Tijdens de workshop kon na de instructie gekozen worden aan welk persoonlijk leerdoel gewerkt ging worden, hoe daaraan gewerkt werd, met wie daaraan gewerkt werd en hoe lang daaraan gewerkt werd. Voor alle keuzes had Motivatiemeesters een aanbod.

Interactie
We hebben de interactie met de deelnemers als constructief en positief ervaren en waren blij om te zien dat er zoveel gedreven leraren in het onderwijs werken!

Van de deelnemers kregen we de volgende feedback:

 • De verdiepende workshops waren zeer waardevol.
 • Praktijkvoorbeelden zijn altijd zeer welkom.
 • Fijn dat we op deze manier aan het denken worden gezet.

Structuur

Om onze doelen te bereiken, hebben we aan de hand van een duidelijke structuur kennis en ervaringen gedeeld en uitgewisseld, motiverende werkvormen aangeboden en zijn docenten vooral onder begeleiding aan het werk gegaan met het versterken van hun lesaanbod op het Sint Joriscollege. Als middel hebben wij ons model ingezet om hiermee concreet te maken welke elementen het verschil maken in een motiverende leeromgeving.

Wil je ook jouw studiedag(en) laten organiseren door of in samenwerking met Motivatiemesters? Neem contact met ons op.